Betalingsforsikring - Salgspantlån

Skademeldingsportal

Nordea - Ny skadesak
Velg skadetype
Alle kriterier er ikke oppfylt
Informasjon om den som er sykmeldt/arbeidsledig
Vedlegg og Erklæring
Oversikt før signering
Velg signeringsmetode

Vennligst vent

Velg skadetype
Jeg søker om erstatning for:
Jeg søker om erstatning for:
Velg skadetype
*

For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

  • Kopi av sykmelding(er) som angir første sykemeldingsdag, årsak til sykmelding, varighet, sykmeldingsgrad og hvem sykemeldingen gjelder for.

For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

  • Kopi av varsel om oppsigelse/overtallighet/permittering fra arbeidsgiver, med årsak til oppsigelse og dato for ikrafttredelse.
  • Kopi av vedtak om dagpenger fra NAV.
  • Oversikt over utbetalinger av dagpenger fra NAV for minimum 30 dager.
  • Kopi av ansettelsesavtale.

For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

  • Bekreftelse fra sykehus som dokumenterer årsaken til innleggelsen (eventuelt diagnose), samt hvor lenge du har vært innlagt.

For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

  • Kopi av legeerklæring som bekrefter diagnose, dato for når diagnosen ble stilt, samt bekreftelse på at det er første gang diagnose er stilt.
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning ved sykmelding
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning ved sykemelding
1. Har du vært 100% sykmeldt i minst 30 dager sammenhengende?
*
Du må ha vært sykmeldt i minst 30 dager sammenhengende for å kunne søke om erstatning.
2. Har du hatt forsikring i den perioden du har vært sykmeldt?
*
Du må ha hatt forsikring i det tidsrommet du søker erstatning for.
3. Har du kopi av sykmelding(er) som angir første sykmeldingsdag, årsak til sykmelding, varighet, sykmeldingsgrad og hvem sykmeldingen gjelder for?
*
Du må ha kopi av sykemelding(er) klar for opplastning før du går videre med innsending av søknaden. Elektroniske sykemeldinger finner du ved å logge inn på https://www.nav.no/no/person

For veiledning og mer informasjon kan du klikke her.
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning ved arbeidsledighet/permittering
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning ved arbeidsledighet og permittering
1. Var du fast ansatt?
*

Selskapet utbetaler ingen erstatning for arbeidsledighet som skyldes midlertidig ansettelse, sesongarbeid eller at du selv har sagt opp.

2. Fikk du varselet om oppsigelse/permittering 90 dager etter at du kjøpte forsikringen?
*
Forsikringen gjelder ikke dersom du mottok varselet om oppsigelse/ permittering tidligere enn 90 dager etter forsikringens startdato.
3. Har du mottatt dagpenger i minst 30 dager sammenhengende?
*
Du må ha vært arbeidsledig og mottatt dagpenger i minst 30 dager sammenhengende for å kunne søke om erstatning.
4. Har du kopi av nødvendig dokumentasjon klart for opplasting?
*
Du må ha nødvendig dokumentasjon klart for opplasting før du går videre med innsending av søknaden. Du finner vedtaksbrev fra NAV og utbetalingsoversikt for dagpenger ved å logge inn på https://www.nav.no/no/person

For veiledning og mer informasjon kan du klikke her.
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning ved sykehusinnleggelse
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning ved sykehusinnleggelse
1. Er du selvstendig næringsdrivende?
*
Det utbetales kun erstatning til selvstendig næringsdrivende for sykehusinnleggelse.
2. Har du vært innlagt på sykehus i mer enn 3 dager?
*
Du må ha vært innlagt på sykehus i minst 3 dager for å kunne søke om erstatning.
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning ved kritisk sykdom
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning ved kritisk sykdom
1. Hadde du forsikring før du ble syk?
*
Du må ha tegnet forsikring minimum 30 dager før du fikk diagnose eller ble syk.
2. Har du hatt forsikringen i mer enn 30 dager før du konsulterte lege i forbindelse med sykdommen du søker om erstatning for?
*

Retten til erstatning gjelder ved kritisk sykdom som diagnostiseres minimum 30 dager etter at du kjøpte forsikringen.

Erstatning ved dødsfall

Etterlatte som ønsker å sende inn søknad om erstatning ifm. dødsfall kan benytte følgende skjema:

Signert skjema med tihørende dokumentasjon kan sendes tilbake til oss per e-post:skadeservice@imaa.no, eller per post: Skadeservice v/IMAA, Postboks 165, 3571 Ål.

dagens dato(skjult)
 
Viktig informasjon
Viktig info
Vi gjør oppmerksom på at du bør ha klargjort alle vedlegg som skal sendes inn før du går videre med søknaden. Hvis du har spørsmål vedrørende kopi av elektroniske sykemeldinger eller annen dokumentasjon fra NAV finner du utfyllende informasjon om dette her.

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.