Betalingsforsikring - Salgspantlån

Skademeldingsportal


« Tilbake

Forsikring ved sykehusinnleggelse


Når kan jeg melde fra om sykehusinnleggelse?

Du kan søke om erstatning hvis du har vært innlagt på sykehus i minst 3 dager sammenhengende.


Gjelder det en kvalifiseringsperiode for denne dekningen?

Ja. Det utbetales ikke erstatning ved sykehusinnleggelse for sykdom som har vist symptomer innen 30 dager etter forsikringens startdato.


Hva slags dokumentasjon må jeg sende inn ved sykehusinnleggelse?

Når du melder fra om sykehusinnleggelse må du vedlegge:

  • Kopi av bekreftelse fra sykehus som dokumenterer årsaken til innleggelsen (eventuelt diagnose), samt perioden du har vært innlagt.


Hva dekkes ved sykehusinnleggelse?

Erstatning beregnes per dag og utgjør 1/30 av månedlig terminbeløp. Erstatningen utbetales månedlig etterskuddsvis i inntil 12 måneder per forsikringstilfelle.


Når opphører utbetaling av erstatning?

Utbetaling av erstatning opphører når det første av følgende forhold inntreffer:

  • Du utskrives fra sykehuset
  • Du har fått utbetalt et beløp som tilsvarer 12 månedlige ytelser
  • Du har mottatt til sammen 36 månedlige ytelser sammenlagt i forsikringstiden


Jeg har fått innvilget erstatning for sykehusinnleggelse tidligere. Når kan jeg søke på nytt?

Søker du om erstatning for sykehusinnleggelse som skyldes samme årsak/diagnose som har blitt innvilget tidligere, må det ha gått minst 12 måneder siden utskrivelse for at søknaden skal kunne vurderes som et nytt forsikringstilfelle.

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.