Betalingsforsikring - Salgspantlån

Skademeldingsportal


« Tilbake

Forsikring ved arbeidsledighet


Når kan jeg melde fra om arbeidsledighet?

Du må ha vært arbeidsledig i minst 30 dager sammenhengende før du kan sende inn melding om arbeidsledighet.


Fra hvilket tidspunkt har jeg rett til erstatning?

Det gis ingen erstatning for de 30 første dagene du har vært arbeidsledig (karensperiode).


Gjelder det en kvalifiseringsperiode for denne dekningen?

Ja. Det utbetales ikke erstatning hvis arbeidsledigheten inntreffer eller varsles innen 90 dager etter forsikringens startdato.


Hvilke krav gjelder for ansettelsesperiode og stillingsprosent?

For å kunne søke om erstatning for arbeidsledighet må du ha vært fast ansatt (minimum 6 måneder sammenhengende) med en arbeidstid på minst 50 %.


Hva slags dokumentasjon må jeg sende inn ved arbeidsledighet?

  • Kopi av varsel om oppsigelse/overtallighet/permittering fra arbeidsgiver, med årsak til oppsigelse og dato for ikrafttredelse.
  • Kopi av vedtak om dagpenger fra NAV.
  • Oversikt over utbetalinger av dagpenger fra NAV for minimum 30 dager.
  • Kopi av ansettelsesavtale.


Hva dekkes ved arbeidsledighet?

Erstatning beregnes per dag og utgjør 1/30 av månedlig terminbeløp. Erstatningen utbetales månedlig etterskuddsvis i inntil 12 måneder per forsikringstilfelle.


Når opphører utbetaling av erstatning?

Utbetaling av erstatning opphører når det første av følgende forhold inntreffer:

  • Du vender tilbake til arbeid
  • Du har fått utbetalt et beløp som tilsvarer 12 månedlige ytelser
  • Du har mottatt til sammen 36 månedlige ytelser sammenlagt i forsikringstiden


Jeg har fått innvilget erstatning for arbeidsledighet tidligere. Når kan jeg søke på nytt?

Dersom du har vendt tilbake til lønnet arbeid og ikke blir arbeidsledig på nytt innen 12 måneder, har du rett til ytterligere utbetalinger.

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.