Betalingsforsikring - Salgspantlån

Skademeldingsportal


« Tilbake

Generell informasjon om forsikringen


Hva dekker betalingsforsikring for salgspantlån?

Forsikringen omfatter og gir erstatning ved følgende hendelser:

a)       Sykdom/sykmelding

b)      Arbeidsledighet/permittering (gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende)

c)       Sykehusinnleggelse (gjelder kun for selvstendig næringsdrivende)

d)      Kritisk sykdom

e)      Dødsfall

Hvis du ønsker utfyllende informasjon om bestemmelsene som gjelder for forsikringen og eventuelle begrensinger i dekningene nevnt ovenfor, anbefaler vi at du ser igjennom vilkårene.


Er det noen særskilte unntak jeg bør være klar over?

Sykdom og arbeidsledighet/permittering dekkes hvis du mottar syke- eller dagpenger. Arbeidsavklaringspenger (AAP), pleiepenger eller andre former for stønader er dessverre unntatt dekning. For øvrige begrensinger henvises det til vilkåret.


Er min ektefelle/samboer dekket av forsikringsavtalen?

Nei. Forsikringsavtalen dekker kun den som er låntaker (forsikrede).


Hva kan jeg få i erstatning?

For sykdom, arbeidsledighet og sykehusinnleggelse beregnes erstatning per dag og utgjør 1/30 del av månedlig ytelse (månedlig terminbeløp på hendelsesdato). Erstatningen gis månedlig etterskuddsvis i inntil 12 måneder per forsikringstilfelle, og totalt for til sammen 36 måneder i forsikringstiden. Forsikringsselskapets ansvar er begrenset til maksimalt 15 000 kroner per måned.

Ved kritisk sykdom og dødsfall utbetales det erstatning tilsvarende utestående balanse. Forsikringsselskapets ansvar er begrenset til maksimalt 750 000 kroner.


Er det frist for å sende inn søknad om erstatning?

Ja. Dersom du ikke sender inn søknad om erstatning innen 12 måneder fra og med hendelsesdatoen mister du retten til erstatning. Vi anbefaler derfor at du sender inn søknad så raskt som mulig.


Når er hendelsesdatoen?

a)       Ved sykmelding - din første sykmeldingsdag.

b)      Ved ufrivillig arbeidsledighet - den dagen som du er registrert ved NAV og godkjent med dagpenger.

c)       Ved sykehusinnleggelse – den første dagen du er innlagt på sykehus.

d)      Ved kritisk sykdom - den dagen første diagnose for kritisk sykdom blir registrert.

e)      Ved dødsfall - den dagen dødsfallet inntreffer.


Hva er karensperiode?

Karensperioden er tidsperioden som skal løpe fra hendelsesdatoen til forsikrede har rett til erstatning. For sykdom, arbeidsledighet og kritisk sykdom er denne perioden 30 dager, dvs. at du ikke kan sende inn eller har krav på erstatning før denne perioden er utløpt. Karensperioden for sykehusinnleggelse er 3 dager. Det er ikke krav til karensperiode ved dødsfall og kritisk sykdom.


Hva er kvalifiseringsperiode?

Kvalifiseringsperioden er tidsperioden som må løpe fra forsikringens startdato til hendelsesdato før forsikrede kan fremsette krav om erstatning. Følgende bestemmelser gjelder for de ulike dekningene:

a)       Sykdom/Sykmelding - Forsikrede har kun rett til erstatning dersom sykmeldingen skyldes sykdom som har vist symptomer etter 30 dager fra forsikringens startdato.

b)      Arbeidsledighet/Permittering - Forsikrede har kun rett til erstatning dersom arbeidsledigheten inntreffer eller varsles innen 90 dager etter forsikringens startdato.

c)       Sykehusinnleggelse - Forsikrede har kun rett til erstatning dersom innleggelse på sykehus skyldes sykdom som har vist symptomer etter 30 dager fra forsikringens startdato.

d)      Kritisk sykdom - Erstatning ved kritisk sykdom gis kun én gang. Det gis ingen erstatning ved kritisk sykdom for forhold der du har konsultert lege eller mottatt behandling i løpet av de 30 første dagene fra forsikringens startdato.

e)      Dødsfall – Her gjelder særskilte bestemmelser beskrevet i vilkåret.


Hva er forholdet mellom forsikringsdekningene?

Dersom du mottar utbetaling av erstatning under én type forsikringsdekning, har du ikke krav på erstatningsutbetaling under en annen dekning. Dersom du mottar erstatning for sykdom, arbeidsledighet eller sykehusinnleggelse, fratar det deg ikke retten til senere erstatning for kritisk sykdom eller dødsfall. Se vilkår for nærmere bestemmelser rundt dette.


Hvor lenge varer forsikringen?

Dekningene begynner å gjelde fra forsikringens startdato (regler for kvalifiseringsperiode og karenstid gjelder her), og opphører når det første av følgende forhold inntreffer:

  • Datoen da lånet er innfridd
  • Datoen da forsikrede får melding om at forsikringen er opphørt som følge av manglende premiebetaling
  • Datoen da forsikrede går av med pensjon eller førtidspensjon (beholder dekning ved dødsfall)
  • Ved utløpet av det forsikringsåret forsikrede fyller 67 år
  • Ved dødsfall
  • Forsikringens opphørsdato (forsikrede har sagt opp avtalen)


Må jeg skatte av erstatning som utbetales månedlig?

Månedlige ytelser kan anses (delvis) å erstatte løpende skattepliktig inntekt jf. skatteloven § 5-10. Forsikrede plikter derfor å innberette utbetalte erstatninger til skattemyndighetene.

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.