Betalingsforsikring - Salgspantlån

Skademeldingsportal


« Tilbake

Forsikring ved sykdom/sykmelding


Hvor lenge må jeg ha vært sykmeldt før jeg kan søke om erstatning?

Du må ha vært sykmeldt i minst 30 dager sammenhengende før du kan søke om erstatning.


Fra hvilket tidspunkt har jeg rett til erstatning?

Det gis ingen erstatning for de 30 første dagene du har vært sykmeldt (karensperiode).


Gjelder det en kvalifiseringsperiode for denne dekningen?

Ja. Det utbetales erstatning kun hvis sykdommen viste symptomer 30 dager etter forsikringens startdato.


Hvilke bestemmelser gjelder for sykmeldingsgrad og rett til erstatning?

Vilkåret definerer en sykmelding som en sykdom/legemsskade som rammer forsikrede i forsikringstiden og som medfører 100 % sykmelding. Dette betyr at retten til erstatning bortfaller dersom du ikke er 100 % sykmeldt. Ved godkjent søknad om erstatning vil forsikringen kun dekke periodene hvor du har vært 100 % sykmeldt i en sammenhengende periode.


Hva slags dokumentasjon må jeg vedlegge søknaden om erstatning ved sykdom?

Du må vedlegge kopi av sykmelding(er) som angir første sykmeldingsdag, årsak til sykmelding, varighet, sykmeldingsgrad og hvem sykmeldingen gjelder for.


Hvorfor skal det vedlegges kopi av sykmelding som angir årsak?

En av hovedårsakene til at det må sendes inn kopi av sykmelding som angir årsak/diagnose, er at man ikke har mulighet for å fremme et nytt krav om erstatning for samme lidelse de 12 påfølgende månedene etter første dato for friskmelding. I tillegg dekker ikke forsikringen arbeidsuførhet som skyldes kirurgiske inngrep som ikke er medisinsk nødvendige for å bevare eller opprettholde din livskvalitet (f.eks. kosmetisk kirurgi). Skader som følge av profesjonell idrettsutøvelse dekkes heller ikke av forsikringen.


Jeg mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) grunnet langvarig sykdom. Kan jeg søke om erstatning?

Ja, du kan søke. Imidlertid dekker forsikringen kun sykepenger og av den grunn vil det sannsynligvis ikke bli innvilget erstatning. Dersom du mottar arbeidsavklaringspenger må vi foreta en særskilt vurdering av søknaden din.


Hva dekkes ved sykdom/arbeidsuførhet?

Erstatning beregnes per dag og utgjør 1/30 av månedlig terminbeløp. Erstatningen utbetales månedlig etterskuddsvis i inntil 12 måneder per forsikringstilfelle.


Når opphører utbetaling av erstatning?

  • Utbetaling av erstatning opphører når det første av følgende forhold inntreffer:
  • Du vender tilbake til arbeidet som følge av friskmelding
  • Du har fått utbetalt et beløp som tilsvarer 12 månedlige ytelser
  • Du har mottatt til sammen 36 månedlige ytelser sammenlagt i forsikringstiden


Jeg har fått innvilget erstatning for sykdom tidligere. Når kan jeg søke på nytt?

Søker du om erstatning for samme årsak/diagnose som har blitt innvilget tidligere, må det ha gått minst 12 måneder siden friskmelding for at søknaden skal kunne vurderes som et nytt forsikringstilfelle.

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.