Betalingsforsikring - Salgspantlån

Skademeldingsportal


« Tilbake

Behandling av din søknad om erstatning


Hva er behandlingstiden for søknad om erstatning?

Vi har som mål å sende deg svar så raskt som mulig når du har sendt inn søknad. Saksbehandlingstiden kan imidlertid trekke ut i tid hvis vi mangler dokumentasjon for søknaden din - det er derfor viktig at du sender inn eventuelle tilleggsopplysninger som vi etterspør. I noen tilfeller kan det også være behov for å innhente opplysninger fra tredjeparter. Søknader om erstatning ved kritisk sykdom og dødsfall tar gjerne noe lengre tid fordi disse søknadene må vurderes direkte av forsikringsselskapet.


Hva er skadenummeret mitt?

Når du har sendt inn elektronisk søknad om erstatning skal du motta en automatisk kvittering med skadenummer. Dersom du ikke har mottatt e-post fra oss med dette bør du i første omgang sjekke søppelpost i e-postleseren din. Hvis du fremdeles ikke finner dette, må du ta kontakt med oss direkte (skadeservice@imaa.no).


Hvordan utbetales erstatningen?

Erstatningen utbetales til Nordea Finans for godskriving av utestående balanse, jf. bestemmelsene i vilkåret. Det utbetales ikke erstatning direkte til forsikrede.


Jeg har spørsmål vedrørende utbetalt erstatning og/eller faktura. Hvem kontakter jeg?

Dersom du har spørsmål om utbetalt erstatning eller andre spørsmål knyttet til faktura eller lån, må du kontakte Nordea Finans, telefon: 23 20 60 21, e-post: bilfinans@nordea.no.


Hva er de generelle kravene til dokumentasjon som må sendes inn?

  • Dokumentasjon må være leselig, og det må fremkomme hvilken person det dreier seg om.
  • Dersom nødvendig dokumentasjon kun er tilgjengelig elektronisk, kan du ta skjermbilder av dette (f.eks. elektroniske sykmeldinger).


Kan jeg bruke e-post til oversendelse av skjema og/eller dokumenter?

Vi fraråder bruk av åpen e-post til oversendelse av personsensitive opplysninger grunnet sikkerhetsmessige årsaker. Dersom du ikke vil benytte deg av webportal til dette kan det sendes per post til: Skadeservice v/IMAA, Postboks 165, 3571 Ål.


Hvordan sender jeg inn dokumentasjon/tilleggsopplysninger til søknaden min?

Dersom du ønsker å sende inn tilleggsopplysninger, kan du gjøre dette her. Du må ha et skadenummer for å benytte deg av denne løsningen.


Jeg har fått godkjent søknaden min og ønsker å melde om ytterligere periode. Hvordan gjør jeg dette?

Dersom du har fått godkjent søknad om sykmelding, arbeidsledighet eller sykehusinnleggelse kan du kan melde inn ytterligere periode her. Merk at periodene må dokumenteres med tilleggsopplysningene som etterspørres og kan lastes opp på denne siden. Du må ha et skadenummer for å benytte deg av denne løsningen.


Kan jeg klage på et vedtak?

Du har full rett til å klage på et vedtak. Hvis du har fått avslag på søknad om erstatning vil det fremgå i brev fra oss hvordan du gjør dette, og hvordan klagegangen fungerer. Alle klager må oversendes i skriftlig form.

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.